طبخ ماشین

header pic

سینک ها

 • ساخته شده از فولاد زنگ نا پذير
 • پايه تنظيم ارتفاع از پلاستيک فشرده
 • ابعاد 850*750*X
 • ساخته شده از فولاد زنگ نا پذير
 • پايه تنظيم ارتفاع از پلاستيک فشرده
 • ابعاد 850*750*X
 • ساخته شده از فولاد زنگ نا پذير
 • پايه تنظيم ارتفاع از پلاستيک فشرده
 • ابعاد 850*750*X
 • ساخته شده از فولاد زنگ نا پذير
 • پايه تنظيم ارتفاع از پلاستيک فشرده
 • ابعاد 850*750*X
 • ساخته شده از فولاد زنگ نا پذير
 • پايه تنظيم ارتفاع از پلاستيک فشرده
 • ابعاد 850*750*X
 • ساخته شده از فولاد زنگ نا پذير
 • پايه تنظيم ارتفاع از پلاستيک فشرده
 • ابعاد 850*750*X