طبخ ماشین

header pic

چاپ

چشم انداز و ماموریت

 

 • چشم انداز (Vision) شرکت
  • کسب جایگاه برتر تولید تجهیزات و ماشین آلات آشپزخانه های صنعتی در کشور و دستیابی به حداكثر سهم بازار داخلی و حضور موثر و مستمر در بازارهاي منطقه

vision mission

 • ماموریت شرکت
  • افزایش توانمندی های حوزه آشپزخانه های صنعتی متناسب با نیازهای کشور
  • انتقال دانش فني ساخت و توليد تجهیزات و ماشین آلات آشپزخانه های صنعتی با مشاركت هوشمندانه صاحبان صنايع در عرصه هاي بين المللي   
  • بومي سازي فرآیند طراحی ، ساخت و تامین تجهیزات مورد نیاز مرتبط با تجهیزات و ماشین آلات آشپزخانه های صنعتی با بهره گیری از دانش فنی روز بين المللي
  • توسعه هسته هاي تحقيق و توسعه در زمينه ساخت و توليد تجهیزات و ماشین آلات آشپزخانه های صنعتیبا تشكيل شبكه هاي همكار با مراكز تحقيقاتي داخل و خارج
  • حضور موثر و مستمر در بازارهاي عرضه و تقاضاي محصولات و تجهیزات و ماشین آلات آشپزخانه های صنعتیداخلي و خارجي