طبخ ماشین

header pic

آشپزخانه صحرایی

  • امکان کار با سه سوخت گاز، نفت و گازوئيل
  • داراي مخزن سوخت
  • امکان تغيير ارتفاع مال بند جهت متصل شدن به انواع کشنده